Jak prawidłowo wdrożyć w firmie przepisy dotyczące usuwania odpadów?

2021/08/08


Plastikowa zabawka z wyczerpanymi bateriami, zepsuta myszka komputerowa czy stare drewniane regały, które zostały po ostatniej przeprowadzce. Te lub inne odpady domowe szybko trafiają do pojemnika na odpady zmieszane, choć w rzeczywistości powinny być segregowane. Zazwyczaj takie postępowanie pozostaje bez konsekwencji.

W przypadku firm urzędy przyglądają się jednak bliżej sposobowi usuwania odpadów. Proces ten należy bowiem zorganizować zgodnie z określonymi przepisami, a także przejrzyście udokumentować. W tym artykule dowiedzą się Państwo, dlaczego gospodarka odpadami jest tak kluczowa, a także znajdą pomocne wskazówki dotyczące praktycznego wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami w Państwa firmie.

Czemu służą przepisy dotyczące postępowania z odpadami?

To, co dzieje się z wyrzuconymi przez nas odpadami, staje się coraz bardziej kontrowersyjną kwestią. Właściwa utylizacja to coś więcej, niż unikanie plastiku i opakowań.

Wiele rodzajów odpadów, takich jak baterie czy energooszczędne żarówki, zawiera szkodliwe substancje, które nigdy nie powinny trafić do środowiska. Z kolei inne składniki produktów, takie jak niektóre metale w urządzeniach elektrycznych, nadają się do ponownego wykorzystania. Zatem jeśli urządzenia podlegają prawidłowemu recyklingowi, zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe zasoby.

Podstawowe ramy postępowania z odpadami są określone na poziomie UE. W ten sposób dba się o to, by wszystkie państwa członkowskie prowadziły wspólną politykę w zakresie odpadów – tj. pracowały na rzecz wspólnego celu, jeśli chodzi o odpady. Za najważniejszą z tych unijnych dyrektyw można uznać dyrektywę ramową w sprawie odpadów (2008/98/WE).

Uwaga: materiał, który ma być ponownie użyty, powinien być zbierany do odpowiednich pojemników, sprawdzony i w razie potrzeby oczyszczony.

Właściwa gospodarka odpadami w firmie w 5 krokach – tak to działa

1. Unikanie
 • Zmniejszenie ilości odpadów
  Najlepsza opcja dla firmy i środowiska: tam gdzie nie ma odpadów, nie trzeba ich usuwać.
 • Redukcja szkodliwych substancji
  Niekiedy nie można całkowicie uniknąć odpadów. Można jednak przejść na produkty, w przypadku których odpady są mniej szkodliwe. Na przykład opracowuje się coraz więcej alternatyw dla opakowań z tworzyw; wykorzystuje się przy tym pozostałości takie jak słoma kukurydziana, trociny czy nawet resztki żywności.
 • Wymiana doświadczeń
  Pracownicy, którzy na co dzień pracują z produktami i opakowaniami, często mają bardzo dobre pomysły, jak uniknąć odpadów.
 • Informowanie o celu
  Ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli świadomość, jaki jest cel redukcji odpadów. Jeszcze lepiej, jeśli uda się ustalić konkretny punkt odniesienia, który planuje się wspólnie osiągnąć w określonym czasie. Działa to bardzo motywująco.
2. Ponowne wykorzystanie
 • Naprawianie: dotyczy to zwłaszcza urządzeń elektrycznych, które często można naprawić, zamiast wyrzucać je i kupować nowe.
 • Ponowne wykorzystanie: jeśli to możliwe, należy zachowywać i ponownie wykorzystywać opakowania lub inne materiały.

Chodzi tu o wydłużenie żywotności urządzeń i produktów, aby w ten sposób zmniejszyć ilość odpadów w firmie. Również wiele innych elementów produktów można wykorzystać więcej niż jeden raz do tego samego celu.

3. Recykling

Jeśli nie można zastosować żadnej z powyższych strategii, odpady muszą być utylizowane na właściwym składowisku. Należy przy tym przestrzegać szczególnych przepisów dotyczących transportu i usuwania odpadów niebezpiecznych i odpadów specjalnych.

Ochrona środowiska i zasobów ma dla nas w kaiserkraft szczególne znaczenie. Chętnie wesprzemy Państwa we wdrażaniu działań związanych z gospodarką odpadami w Państwa firmie. Zachęcamy do przeglądu naszego asortymentu produktów do gospodarki odpadami.

4. Odzysk

Na tym etapie przewidziano spalanie materiałów, które pozwala wytworzyć energię elektryczną lub ciepło. Należy jednak pamiętać, że do odzysku energii nadają się tylko te surowce, które podczas spalania nie uwalniają substancji szkodliwych. Również takie odpady są zazwyczaj zbierane w firmie, a następnie przekazywane do właściwego centrum odzysku.

5. Usuwanie

Jeśli nie można zastosować żadnej z powyższych strategii, odpady muszą być utylizowane na właściwym składowisku. Należy przy tym przestrzegać szczególnych przepisów dotyczących transportu i usuwania odpadów niebezpiecznych i odpadów specjalnych.

Ochrona środowiska i zasobów ma dla nas w kaiserkraft szczególne znaczenie. Chętnie wesprzemy Państwa we wdrażaniu działań związanych z gospodarką odpadami w Państwa firmie. Zachęcamy do przeglądu naszego asortymentu produktów do gospodarki odpadami.

Usuwanie odpadów w firmie mg$

Zachęcamy do kontaktu z nami

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji