Znaki ADR (transport towarów niebezpiecznych)

Na potrzeby składowania i transportu towary niebezpieczne muszą być zaopatrzone w oznakowanie towarów niebezpiecznych. Tutaj znajdą Państwo wszystkie znaki na pojemniki, szafy i środki transportu.

Oznakowanie towarów niebezpiecznych: nowo wypracowana jednoznacznośćJeszcze kilka lat temu oznakowanie towarów niebezpiecznych było mylące. W odniesieniu do transportu i obsługi substancji niebezpiecznych obowiązywały krajowe specyfiki i różne znaki ostrzegawcze. Wraz z nowym oznakowaniem towarów niebezpiecznych sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Ostrzeżenia są teraz powszechnie zrozumiałe, wskazówki dotyczące zachowania podczas obsługi są jasne, a tym samym uzyskano poprawę w zakresie bezpieczeństwa pracy.Jakie wytyczne mają zastosowanie do oznakowania towarów niebezpiecznych?Wraz z globalnie zharmonizowanym systemem (GHS) klasyfikacji i oznakowania chemikaliów powstał obowiązujący na całym świecie zestaw znaków stosowanych do transportu, składowania substancji niebezpiecznych i obsługi substancji niebezpiecznych.System ten znacznie ułatwił klasyfikację towarów niebezpiecznych, ograniczył liczbę klas, a tym samym sprawił, że również oznakowanie stało się bardziej jednoznaczne. Na przykład na bezpiecznym pojemniku i pojemniku transportowym nie ma już żadnych sprzecznych lub zbędnych oznakowań towarów niebezpiecznych, jak miało to miejsce wcześniej.Warto również zapoznać się z naszym poradnikiem dotyczącym odległości widzenia. Określono w nim rozmiary i lokalizacje, których należy przestrzegać w przypadku znaków bezpieczeństwa.Jak wygląda oznakowanie towarów niebezpiecznych i które znaki są nowe?Klasyfikacja obejmuje łącznie 28 klas zagrożenia, z czego 16 odnosi się do aspektów fizykochemicznych, dwie do aspektów środowiskowych, a dziesięć do aspektów zdrowotnych. Do tych klas przypisanych jest łącznie dziewięć różnych symboli. Nowe oznakowania towarów niebezpiecznych uzupełniają przy tym znane już piktogramy dotyczące zagrożenia dla środowiska i ostrej toksyczności, a także zagrożenia wybuchem i pożarem:  • Wykrzyknik (GHS07) dotyczy substancji drażniących i szkodliwych dla zdrowia

  • Butla gazowa (GHS04) oznacza gazy pod ciśnieniem

  • Zagrożenie dla zdrowia (GHS08) oznacza wiele szkodliwych i zagrażających zdrowiu działań


Dlaczego oznakowanie towarów niebezpiecznych jest tak ważne?Szafy na substancje niebezpieczne, pojemniki i inne środki transportu i magazynowania, które muszą być stosowane w przypadku niektórych substancji, nie na darmo są opatrzone licznymi ostrzeżeniami: nierozważne działanie może mieć w tym przypadku niebezpieczne skutki.Dzięki swojej kolorystyce i powszechnemu zrozumieniu znaki te nie tylko instruują pracowników, by zachowali określone środki ostrożności, ale także zapewniają ochronę ubezpieczeniową w sytuacji zagrożenia. Ponadto jeżeli dana substancja jest wyraźnie sklasyfikowana pod względem stwarzanego zagrożenia, w razie wystąpienia różnych incydentów można od razu podjąć właściwe środki zaradcze.Oprócz tak ważnych znaków oferujemy również wszystkie pozostałe produkty do bezpiecznej obsługi beczek, obsługi towarów niebezpiecznych i bezpiecznej pracy. Zachęcamy do kontaktu z nami.