Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych

Wskazówka: przedstawione poniżej informacje na temat „Składowania substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych“ sporządzono w oparciu o niemieckie ustawy i rozporządzenia.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i postanowień. Bliższe informacje uzyskają Państwo u odpowiednich władz.

Podstawa prawna i definicje

Przepisowe składowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych

Obsługa i składowanie substancji niebezpiecznych są zasadniczo powiązane z wysokim potencjałem ryzyka. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ludzi i środowiska w zakładach pracujących z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

Ustawienie i magazynowanie

Pojemniki, w których składowane są palne lub niepalne substancje grożące skażeniem wód gruntowych, muszą być odpowiednio zabezpieczane przed wyciekami przy pomocy odpowiednich wanien wychwytowych (ochrona wód gruntowych).
Wanna wychwytowa powinna pomieścić zawartość największego zbiornika (min. 10% składowanej ilości).

Przykład:

wanna wychwytowa do składowania 2 beczek po 200 l
10 % = 40 l
największa beczka = 200 l
wymagana poj. wychwytowa
wanny = 200 l

UWAGA: W przypadku magazynowania w strefach ochrony wód gruntowych (o ile to możliwe) musi istnieć możliwość zatrzymywania całości składowanej substancji (100 %).

Odporności

Należy zapewnić i móc udowodnić odporność stosowanych materiałów wanny wychwytowej na korozję oraz ich odpowiedniość do składowanych substancji.


WSKAZÓWKA: W razie braku danych na listach odporności materiał wanny wychwytowej może odpowiadać materiałowi pojemnika.

Wanny wychwytowe ze stali

Do stosowania z substancjami palnymi i stanowiącymi zagrożenie dla wód gruntowych (wys. wanny 500 mm).

Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych wt$

Wanny wychwytowe z polietylenu

Do stosowania z substancjami stanowiącymi zagrożenie dla wód gruntowych i ługami; nie nadają się do składowania substancji palnych.

Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych wt$

Wspólne składowanie

W przypadku wspólnego składowania w/na wannach wychwytowych oprócz zakazów wspólnego składowania należy przestrzegać, aby w/na wannach nie magazynowano substancji, które w przypadku kontaktu mogą wejść w reakcję.
Należy przy tym przestrzegać nie tylko odporności wanien wychwytowych lecz, jak w wypadku wanien z polietylenu, możliwych reakcji egzotermicznych. Ciepło powstające w drodze tego typu reakcji prowadzi do zniszczenia statyki wanny wychwytowej.

Obsługa wanien wychwytowych

Na skutek uregulowań ustawowych i prawnych konieczność stosowania wanien wychwytowych jest kwestią niepodważalną. W ramach ich zastosowania należy przestrzegać następujących zasad:

 • Wanny wychwytowe mogą być ustawiane tylko na równych powierzchniach, chronionych przed deszczem. Warunki przestrzenne warunkują konieczność zastosowania zderzaków.
 • Beczki należy składować tak, aby nie wystawały poza krawędź wanny wychwytowej. Dzięki temu beczki nie spadną a w wypadku wycieku wypływająca ciecz zostanie efektywnie wychwycona.
 • W przypadku opróżniania beczki ustawionej na wannie, należy upewnić się, że otwór wylotowy znajduje się nad wanną. W przypadku, gdy nie jest to możliwe ze względu na rozmiar beczki, należy zastosować pojemnik. W ten sposób zostaną wychwycone wszelkie wycieki na skutek nieszczelności kurka i ciecze skapujące z beczki.
 • W przypadku niewystarczającej wysokości zapewniającej opróżnienie małych beczek lub braku wymaganego stopnia lepkości cieczy, zaleca się zastosowanie podwyższonego stanowiska na ustawienie beczki.

Obowiązki operatora

Treść dyrektywy STAWA-R (dyrektywa w sprawie wanien stalowych) definiuje obowiązki operatora:

 • Operator jest odpowiedzialny za użycie zgodne z przeznaczeniem
 • Utrzymanie/konserwacja
 • Wannę wychwytową należy utrzymywać w czystości, wolna od resztek wody i brudu
 • Należy bezzwłocznie usuwać uszkodzenia powierzchniowej warstwy ochronnej (korozja)
 • Regularne kontrole (min. 1x w tygodniu)
 • Co 2 lata należy dokonać oględzin stanu technicznego wanny (rusztów kratowych)
 • Protokół z wyników kontroli przedłożyć na żądanie agencji wodnej

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych wg klas zagrożenia dla wód gruntowych

nwg: nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych

nowość*: ogólne zagrożenie dla wód gruntowych, np. stałe mieszanki i określone wypływające substancje ciekłe (gnojówka, kiszonka lub odpady)

WGK 1: substancje stanowiące małe zagrożenie dla wód gruntowych

WGK 2: substancje stanowiące (znaczne*) zagrożenie dla wód gruntowych

WGK 3: substancje stanowiące silne zagrożenie dla wód gruntowych
(* zgodnie z planowaną ustawą VAUwS)

W przypadku niesklasyfikowania substancji, operator ma obowiązek jej samodzielnego sklasyfikowania.

Dopuszczenie wanien wychwytowych

 • Świadectwo zgodności (ÜHP) potwierdza, że wanna wychwytowa spełnia wymogi dyrektywy STAWA-R
 • Wedle ustawy o gospodarce wodnej TÜV jako zakład specjalistyczny lub inna notyfikowana jednostka kontrolna o podobnej randze przeprowadza jednorazową i okresową kontrolę producenta
 • Dyrektywa STAWA-R nie dotyczy zabudowanych wanien stalowych o poj. do maks. 1 000 l
 • Inne systemy magazynowania, np. z tworzywa, wymagają wydania przez niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie ogólnego dopuszczenia do stosowania
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych wt$

Systemy wanien ze stali

Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 711
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 675
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 677
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych wt$

Systemy wanien z tworzywa

Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 646
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 677
Składowanie substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych w wannach wychwytowych 673
Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 132