Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Informacje dotyczące zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych

Poniższe informacje dostarczają danych na temat obowiązujących aktualnie przepisów i wytycznych w zakresie zgodnego z wytycznymi ustaw składowania cieczy grożących skażeniem wód i łatwopalnych.

W ten sposób należy przepisowo składować ciecze palne i grożące skażeniem wód gruntowych

Należy generalnie przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów, postanowień i ustaw w zakresie pozwoleń, zalecanej pojemności wychwytowej itp.

Ustawianie i składowanie wanien wychwytowych

Aby można było zapewnić ochronę wód gruntowych, pojemniki, w których składowane są palne substancje lub substancje grożące skażeniem wód gruntowych, muszą być odpowiednio zabezpieczane przed wyciekami przy pomocy odpowiednich wanien wychwytowych.
Wanny wychwytowe mogą być ustawiane tylko na równych powierzchniach, chronionych przed deszczem. Według niemieckich przepisów i ustaw wanna wychwytowa musi mieć pojemność największego pojemnika, jednak co najmniej 10 % składowanej w niej substancji.

Przykład
Składowanie 2 beczek po 200 l

  • całk. poj. magazynowa = 400 l, w tym 10 % = 40 l
  • największa beczka = 200 l

Wymagana pojemność wanny = 200 l

Uwaga!
W strefach ochrony wód gruntowych (o ile to możliwe) musi istnieć możliwość zatrzymywania całości składowanej substancji (100%).

Stalowe wanny wychwytowe do składowania cieczy palnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy grożących skażeniem wód gruntowych kategorii GHS 1 - 4.

Wanny wychwytowe z PE do składowania cieczy mogących skazić wodę kategorii GHS 1 - 4. W Niemczech te wanny nie są dopuszczone do składowania substancji palnych.

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych wt$

Odporność materiałów

Należy zapewnić i móc udowodnić odporność stosowanych materiałów na korozję oraz ich przydatność do składowanych substancji. Odpowiedzialność za takie zapewnienie spoczywa na użytkowniku. Należy zawsze uwzględniać listy odporności i arkusze danych dot. substancji niebezpiecznych odnośnie składowanej substancji.

Wskazówka
W razie braku danych na listach odporności materiał wanny wychwytowej może zazwyczaj odpowiadać materiałowi pojemnika.

Klasyfikacja / oznaczanie cieczy grożącym skażeniem wód

Symbole zagrożenia dla cieczy mogących skazić wodę

DOTYCHCZAS wg WHG (do 30.11.2010 r.)

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych wt$

Klasyfikacja: wysokie zagrożenie dla wód | Zwrot R: - | Kategoria zagrożenia: WGK3
Klasyfikacja: średnie zagrożenie dla wód | Zwrot R: R 50, R 50/53, R 51/53 | Kategoria zagrożenia: WGK2
Klasyfikacja: niskie zagrożenie dla wód | Zwrot R: R 52/53, R 53 | Kategoria zagrożenia: WGK1

NOWOŚĆ zgodnie z GHS / REACH (wdrożenie od 01.12.2010)

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 677

Klasyfikacja: bardzo wysokie zagrożenie dla wody | Zwrot H: H 400 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 1

Klasyfikacja: stałe zagrożenie dla wód | Zwrot H: H 410 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 1

Klasyfikacja: stałe zagrożenie dla wod | Zwrot H: H 411 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 2

Klasyfikacja: stałe zagrożenie dla wód | Zwrot H: H 412 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 3

Klasyfikacja: stałe zagrożenie dla wód | Zwrot H: H 413 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 4

Klasyfikacja / oznaczanie cieczy łatwopalnych

Symbole zagrożenia dla cieczy palnych

DOTYCHCZAS wg GefstoffV (do 30.11.2010 r.)

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych wt$

Klasyfikacja: bardzo łatwopalne | Kryteria: temperatura zapłonu < 0 °C temperatura wrzenia < 35 °C | Zwrot R: R 12

Klasyfikacja: łatwopalne | Kryteria: temperatura zapłonu < 21 °C | Zwrot R: R 11, R 15, R 17

Klasyfikacja: palne | Kryteria: temperatura zapłonu > 21 °C < 35 °C | Zwrot R: R 10

NOWOŚĆ zgodnie z GHS / REACH (wdrożenie od 01.12.2010)

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 675

Klasyfikacja: bardzo łatwopalne | Kryteria: temperatura zapłonu < 23 °C temperatura wrzenia < 35 °C | Zwrot H: H 224 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 1

Klasyfikacja: łatwopalne | Kryteria: temperatura zapłonu < 23 °C temperatura wrzenia > 35 °C | Zwrot H: H 225 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 2

Klasyfikacja: palne | Kryteria: temperatura zapłonu > 23 °C < 60 °C | Zwrot H: H 226 | Kategoria zagrożenia: kategoria GHS 3

Pozostałe symbole zagrożenia wg GHS

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 673

Żrące C

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 679

Trujące T

Bardzo trujące T+

Wszystkie dane dotyczą wyłącznie Niemiec, nie stanowią kompletu informacji i nie są wiążące. Spełniane powinny być normy obowiązujące w danym kraju. Bliższe informacje uzyskają Państwo u odpowiednich władz.

Systemy informacyjne w zakresie składowania substancji niebezpiecznych

W celu ułatwienia Państwu wyboru właściwego produktu do składowania substancji niebezpiecznych dla niektórych produktów zintegrowaliśmy system informacyjny dot. składowania substancji niebezpiecznych:

Odnośnie dopuszczalnego zastosowania i odporności podano symbole zagrożenia dla składowanych substancji (symbole te znajdują się także na beczkach z niebezpiecznymi substancjami).

Odnośnie atestu podano logo odpowiedniego certyfikatu.

Atesty

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 646
Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 711

Certyfikaty amerykańskie

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 665

Environmental Protection-Agency

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 724

Uniform Fire Code

Informacje na temat zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych oraz systemu informacyjnego dotyczącego składowania substancji niebezpiecznych 669

Factory Mutual (niezależna agencja testowa)

Objaśnienie użytych pojęć i skrótów

ADR / RID
Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu kołowego i szynowego towarów niebezpiecznych


BetrSichV
Rozporządzenie BHP


DIBt
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej


GGVSEB
Przepisy dotyczące transportu kołowego, szynowego i wodnego towarów niebezpiecznych


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (substancji i mieszanek).

IBC / KTC
Intermediate Bulk-Container / sześcienny zbiornik
Wielkogabarytowe opakowania ciekłych substancji niebezpiecznych z atestem międzynarodowym.


StawaR
Norma dla wanien stalowych do 1000 l


TRbF
Przepisy techniczne dot. cieczy łatwopalnych


TRG
Przepisy techniczne dot. przechowywania gazów sprężonych


ADR / RID
Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu kołowego i szynowego towarów niebezpiecznych


ÜHP
Deklaracja zgodności producenta, wydawana po kontroli produktu przez uprawniony instytut

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 593