+48 800 909 333 (bezpłatnie) bezpłatnie z sieci stacjonarnych
  Drukuj stronę Otwórz stronę jako pdf
Zamówienia Państwa realizujemy na określonych poniżej „Warunkach handlowych“

 

§ Oferta katalogowa
Nasze ceny katalogowe zostały skalkulowane bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). Prosimy podawać Państwa numer klienta i numer NIP przy zamawianiu produktów z naszego katalogu. Warunki handlowe Zamawiającego odrębne od poniższych wymagają naszej akceptacji.
 
§ Podatek VAT
W momencie wystawiania faktury doliczamy do cen katalogowych aktualne na ten dzień stawki podatku (VAT) zgodnie z Ustawą o tym podatku i odnośnymi do niej przepisami wykonawczymi.
 
§ Warunki dostawy
Nasze produkty dostarczane są bezpłatnie na warunkach loco Odbiorca. Przez "loco Odbiorca" rozumiana jest dostawa towaru środkiem transportu na adres wskazany przez Zamawiającego. 
Jako adres dostawy rozumiany jest adres pocztowy w Polsce, gdzie jednocześnie Odbiorca towaru wskazany w Państwa zamówieniu będzie mógł pokwitować dostawę zamówionych towarów. 
Informujemy jednak, że poniższe czynności nie są objęte warunkami dostawy ze strony Sprzedającego: 
Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do biura, magazynu usunięcie opakowań, montaż itp.) należą do obowiązków Odbiorcy towaru. Również odbiór własny towarów dokonany przez Zamawiającego z naszych magazynów przeładunkowych w Warszawie nie jest podstawą do jakiejkolwiek rekompensaty.
 
§ Fakturowanie dostaw
Aktualność naszej oferty cenowej zamawianych przez Państwa artykułów potwierdzamy każdorazowo na naszym druku Potwierdzenie zlecenia, który jest informacją o przyjęciu Państwa zamówienia do realizacji według naszych Warunków Handlowych jak podano na tej stronie. 
Fakturowanie dostaw dokonywane jest w następstwie przekazania towarów spedytorom dostarczającym zamówione towary na wskazany przez Państwa adres (p. Pkt 3.). 
Zastrzega się przy tym możliwość zafakturowania cen obowiązujących w momencie dostawy zamówionego towaru z uwzględnieniem aktualnych na ten dzień stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut jednakże z uprzednim przesłaniem druku Potwierdzenia zlecenia - zmiana zamówienia.
W momencie ukazania się niniejszego katalogu wszystkie poprzednie oferty tracą ważność.
 
§ Terminy dostawy
Terminy dostawy zamówionych towarów są liczone w tygodniach kalendarzowych od daty na druku Potwierdzenie zlecenia. Zastrzega się przy tym możliwość zmiany terminu dostawy bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie. 
 
§ Warunki płatności
Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zamówień przekraczających brutto 5.000,- zł zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w kwocie określonej na fakturze proforma dołączonej do naszego "Potwierdzenia zlecenia" przed dostawą towaru. 
Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. Pełne prawo własności towaru przechodzi na Państwa dopiero po całkowitej zapłacie należności wynikającej ze zrealizowanej przez nas dostawy w/w towaru. 
W przypadku Klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie lub Klientów nie posiadających limitu kredytowego: zamówienia poniżej 5.000,- zł brutto dostarczane są za pobraniem przy odbiorze towaru, a zamówienia powyżej 5.000,- zł brutto dostarczane są po ustaleniu warunków finansowych z dyrekcją naszej Firmy, na podstawie nadesłanych przez Zamawiającego dokumentów typu KRS; REGON, NIP. Również w tych przypadkach stosujemy alternatywnie do płatności w formie pobrania także płatność na podstawie faktury proforma na warunkach określonych w naszym "Potwierdzeniu zlecenia".
 
§ Warunki gwarancji
Dostarczane produkty objęte są 36 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży na fakturze zgodnie z Art. 577 - Art. 582 Kodeksu Cywilnego Księga III Zobowiązania. 36 miesięczna gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzeń powstałych wskutek wad fabrycznych tkwiących w rzeczy sprzedanej. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Gwarancja na produkty pozakatalogowe i wersje specjalne wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
Użytkowanie wyrobu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają niniejszej gwarancji. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto gwarancji nie podlega naturalne zużycie produktów w czasie ich użytkowania. 
Wada urządzenia zostanie usunięta przez serwis KAISER+KRAFT w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. W przypadkach wymagających konieczności dostawy części od producenta zagranicznego termin naprawy ulega wydłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie i wymianę elementów. Okres gwarancji ulega tym samym przedłużeniu o czas potrzebny do wykonania tych w/w czynności przy zachowaniu należytej staranności serwisu KAISER+KRAFT. 
Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane, w ramach ustaleń poczynionych ze Sprzedającym. Po zakończeniu naprawy gwarancyjnej produkt odsyłany jest Kupującemu na adres zakupu na koszt Sprzedającego. W przypadku napraw pogwarancyjnych Kupujący dostarcza i odbiera produkt na własne ryzyko i własny koszt.
 
§ Uszkodzenia towaru w transporcie
W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na "Liście przewozowym" w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód przez lokalny oddział współpracującego z naszą firmą spedytora. Niedotrzymanie powyższego terminu utrudnia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego. W interesie Klienta staramy się znaleźć zawsze kompromisowe rozwiązanie w razie zaistnienia takiej sytuacji.
 
§ Rezygnacja z zamówienia
Potwierdzamy każdorazowo naszym drukiem firmowym "Potwierdzenie zlecenia" zamówienie złożone przez Klienta. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia przed podanym terminem dostawy prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszej firmy o tym fakcie. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z anulowaniem zamówienia.
 
§ Prawo zwrotu zamówionego towaru
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po Państwa stronie (pomyłka, niedopasowanie do potrzeb itp.) prosimy o kontakt z naszym biurem celem ustalenia optymalnego sposobu zwrotu. 
W tym przypadku wszelkie koszty związane z organizacją zwrotu towaru (w tym koszty transportu) ponosi firma KAISER+KRAFT. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu przysługuje w ciągu 30 dni od daty dostawy zamówionego artykułu do Państwa. 
Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje Państwu w przypadku zamawianych artykułów w wersji specjalnej na zamówienie, pozakatalogowych oraz artykułów katalogowych w ilościach niestandardowych.
 
§ Pozostałe warunki
W pozostałych sprawach nie ujętych w powyższych Warunkach Handlowych obowiązują stosowne przepisy dotyczące Umowy Sprzedaży zawarte w Kodeksie Cywilnym Księga III Zobowiązania. W realizacji naszych zamówień obowiązują polskie przepisy prawne. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów z tytułu realizacji zamówień jest Sąd w Warszawie.
 
§ Dane adresowe
Podanie danych adresowych na składanych przez Państwa zamówieniach przyjmujemy, o ile nie zastrzegli Państwo tego wyraźnie, jako zgodę na ich umieszczenie i przetwarzanie w naszej bazie komputerowej. 
 
KAISER+KRAFT Sp. z o. o.
Porównanie produktów