Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych w szafach ekologicznych i szafach na chemikalia

Wskazówka: należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i postanowień. Bliższe informacje uzyskają Państwo u odpowiednich władz.

Podstawa prawna i definicje

Bezpieczeństwo pracy

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wymaganych działań związanych z bezpieczeństwem pracy mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych podczas pracy.

Jest zobowiązany do sprawdzenia tych działań pod kątem ich skuteczności, a w razie konieczności do dostosowania ich do zmieniających się okoliczności. Musi przy tym dążyć do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych. W tym celu warto używać szaf ekologicznych i szaf na chemikalia. Zapewniają one bezpieczeństwo pracodawcy i pracowników!

Przepisowe składowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych

Obsługa i składowanie substancji niebezpiecznych są zasadniczo powiązane z wysokim potencjałem ryzyka. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ludzi i środowiska w zakładach pracujących z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych należy bezwzględnie realizować ustawowe wymogi państwowe. Powyższy warunek można spełnić na przykład, korzystając ze specjalnych szaf bezpieczeństwa.

Przechowywanie i składowanie chemikaliów

Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych w szafach ekologicznych i szafach na chemikalia wt$

Szafa ekologiczna z ogniotrwałym, bezpiecznym pojemnikiem, typ 30

Substancje niebezpieczne należy przechowywać lub składować w taki sposób, aby nie zagrażały one zdrowiu ludzkiemu ani środowisku. Należy przy tym podjąć odpowiednie i uzasadnione działania wykluczające nadużycie oraz użycie niezgodne z przeznaczeniem.

Aby zapobiec możliwemu nadużyciu lub użyciu niezgodnemu z przeznaczeniem, należy zadbać o to, aby substancje niebezpieczne nie zostały pomylone ze sobą lub ze środkami spożywczymi. Z tego względu należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby nie przechowywać ani nie składować środków spożywczych razem z substancjami niebezpiecznymi. Jest to zabronione i zagraża życiu!

Substancje niebezpieczne można przechowywać tylko w pojemnikach wyprodukowanych z tworzyw wytrzymałych na oczekiwane obciążenia. Oryginalne naczynia odpowiadają tym wymaganiom.

Same naczynia muszą być z kolei składowane w odpowiednich pomieszczeniach/magazynach/szafach.

Podczas składowania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • W przypadku pojemników z tworzywa i w szczególności przechowywanych w nich cieczy organicznych istnieje niebezpieczeństwo utraty elastyczności, odkształcenia lub dyfuzji.
  • Pojemników aluminiowych nie wolno stosować do środków chlorowęglowodorowych, do silnych zasad nadają się butelki z polipropylenu (PP), jednak nie butelki szklane.
  • Substancji niebezpiecznych nie wolno przechowywać ani składować w pojemnikach, przez których kształt lub oznaczenie można pomylić zawartość ze środkami spożywczymi.
  • Substancje niebezpieczne wydzielające niebezpieczne gazy, opary, mgłę lub dymy należy przechowywać w szafach ze sprawną wentylacją.

Ciecze łatwopalne należy umieścić w specjalnych szafach bezpieczeństwa o wysokiej klasie odporności ogniowej, które

  • są podłączone do sprawnej wentylacji, zapewniającej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny i stale odprowadzającej wydzielające się gazy i opary na zewnątrz,
  • pod najniższą powierzchnią do ustawiania są wyposażone w wannę wychwytową z tworzyw niepalnych, mogącą wychwycić przynajmniej 10 % maksymalnie dopuszczalnej pojemności, lecz nie mniej niż objętość największego naczynia,
  • są wyposażone w drzwi, które samoczynnie się zamykają i są oznaczone na zewnątrz znakiem ostrzegawczym „Ostrożnie: materiały łatwopalne“ i zakazem „Ogień: zakaz stosowania otwartych źródeł światła oraz zakaz palenia“,
  • w razie pożaru, np. na skutek przerwania wentylacji szafy, zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia.
Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych w szafach ekologicznych i szafach na chemikalia wt$

Bezpieczny pojemnik, typ 30

Jeżeli nie są dostępne tego rodzaju szafy, są również dostępne szafy na chemikalia, udostępniające poziom składowania w formie półki bezpieczeństwa sklasyfikowanej jako typ 30. Ta półka wykazuje wszystkie istotne pod względem bezpieczeństwa właściwości ognioodpornej szafy bezpieczeństwa.

Materiały i preparaty trujące (wraz z materiałami i preparatami rakotwórczymi, mutagennymi lub jako toksycznymi ze względu na zagrożenie rozrodczości z kategorii 1 i 2) należy przechowywać w taki sposób, aby dostęp do tych substancji niebezpiecznych miał tylko wykwalifikowany personel!

Wspólne składowanie

Potencjał ryzyka, jaki powstaje na skutek składowania chemikaliów, zależy nie tylko od składowanych ilości, lecz również od stopnia ich niebezpieczeństwa. „Dzikie“ składowanie jest niedozwolone. Może przy tym dojść do wspólnego składowania chemikaliów, które ze względów bezpieczeństwa należy składować oddzielnie.

Składowanie substancji specjalnych, takich jak kwasy i zasady

Kwasy i zasady należy w każdym przypadku przechowywać osobno, ponieważ mogą one wydzielać agresywne opary! Jeżeli powyższe substancje są składowane w jednej szafie, to należy je przechowywać w oddzielonych od siebie strefach, a szafę należy podłączyć do systemu wentylacji, zapewniając stałe wietrzenie. Oznaczenie stref musi być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić umieszczenie w jednej strefie kwasów i zasad.

Szafy te muszą być wyposażone w antykorozyjne wanny i powierzchnie dna.

Prosimy zasięgnąć informacji odnośnie szaf do zgodnego z przepisami składowania cieczy kwasów i zasad.

Składowanie środków ochrony roślin

Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód gruntowych w szafach ekologicznych i szafach na chemikalia wt$

Szafa na środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin to chemiczne lub biologiczne substancje czynne i preparaty, które mogą zatruć wodę i wymagają bezpiecznego składowania.

Środki ochrony roślin należy przechowywać wyłącznie w mocno zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Dodatkowo obowiązują następujące zasady: Zasadniczo nie można stosować żadnych materiałów palnych jako materiały budowlane. Nie należy montować regałów z drewna ani pozostawiać większych jednostek opakowań w kartonach.

Magazyn lub szafę ekologiczną / na chemikalia należy oznaczyć jako magazyn na środki ochrony roślin oraz opatrzyć napisem Środki ochrony roślin – nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

Szafy ekologiczne powinny posiadać znak Ü, tak aby wanny wychwytowe były odpowiednio szczelne.

W przypadku tych szaf należy również zwrócić uwagę na to, jak duża jest pojemność wychwytowa półek wkładanych. W razie wycieku przy składowaniu środków ochrony roślin musi być wychwycone 10 % składowanej ilości, jednak przynajmniej pojemność największego pojemnika. W przypadku składowania w strefach ochrony wód gruntowych muszą być w stanie wychwycić całą składowaną ilość. Tutaj może okazać się konieczne wyposażenie szaf w większe półki wkładane.

Właściwości szaf ekologicznych / szaf na chemikalia

W zależności od rodzaju składowanego materiału należy spełnić pewne wymagania minimalne. Tylko w taki sposób jest zapewnione bezpieczne składowanie.

W celu przepisowego i bezpiecznego składowania chemikaliów niepalnych i substancji trujących są dostępne szafy ekologiczne i szafy na chemikalia. Nowe szafy służą do przepisowego składowania cieczy grożących skażeniem wód, cieczy niepalnych i substancji trujących w pomieszczeniach roboczych.

Opcjonalnie są one wyposażone w specjalnie sprawdzoną pod kątem szczelności i opatrzoną certyfikatem wannę wychwytową.

Substancje, które ze względu na swoje właściwości nie wymagają odsysania, mogą być przechowywane w szafach na chemikalia lub w witrynach. Niektóre szafy na chemikalia mają drzwi z wkładkami ze szkła, te przeszklenia muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego lub materiałów o przynajmniej takich samych właściwościach bezpieczeństwa (szyby zespolone bezpieczne, szkło pleksi, poliwęglan).

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 59
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika