Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Składowanie łatwopalnych cieczy w szafach bezpieczeństwa

-

Podstawa prawna i definicje

Na potrzeby składowania substancji niebezpiecznych stosuje się następującą definicję:

Substancje niebezpieczne należy przechowywać lub składować w taki sposób, aby nie zagrażały one zdrowiu ludzkiemu ani środowisku. Należy zapobiegać niewłaściwemu użyciu lub użyciu niezgodnemu z przeznaczeniem. Przechowywanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach na żywność jest zabronione. Składowanie to przechowywanie substancji niebezpiecznych w celu ich późniejszego wykorzystania lub przekazania innym osobom.

Obejmuje to udostępnianie np. do transportu lub rozładunku, jeśli nie nastąpi ono w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy lub w następnym dniu roboczym. Jeśli ten dzień roboczy wypada w sobotę, okres ten kończy się z końcem następnego dnia roboczego.

Składowanie w szafach bezpieczeństwa i środki zapewniające ochronę przed wybuchem

Korzyści ze stosowania szaf bezpieczeństwa typu 90 zgodnych z normą EN 14470-1 w przypadku składowania cieczy łatwopalnych w pomieszczeniach roboczych:

 • Spełnienie podstawowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed wybuchem
 • Szybkie i skuteczne składowanie substancji niebezpiecznych w szafach bezpieczeństwa po zakończeniu pracy
 • Ograniczenie do minimum składowania substancji niebezpiecznych w sposób niezabezpieczony w miejscu pracy
 • Zmniejszenie wewnętrznego transportu substancji niebezpiecznych i związanego z nim ryzyka
 • Elastyczność miejsc składowania
 • Możliwość wykorzystania miejsc do składowania w bardziej efektywny sposób

Uwaga: Po konsultacji z miejscową strażą pożarną szafy bezpieczeństwa można montować również w korytarzach, jeżeli nie ogranicza to szerokości drogi ewakuacyjnej.

Szafy bezpieczeństwa z wentylacją techniczną i bez

Szafy bezpieczeństwa zasadniczo powinny być wyposażone w wentylację techniczną. Można to zapewnić na jeden z następujących sposobów:

 • Podłączenie do już istniejącego systemu wentylacyjnego
 • Oddzielny wentylator z odpowiednim przewodem odprowadzającym powietrze odlotowe
 • Zainstalowana na szafie bezpieczeństwa nakładka wentylująca z odpowiednim przewodem odprowadzającym powietrze odlotowe
 • Przyłączenie nakładki z filtrem powietrza obiegowego zgodnie z zasadą absorpcji

W takich przypadkach nie jest wymagane wydzielenie strefy zabezpieczenia przeciwwybuchowego wokół szafy.

Nakładka z filtrem powietrza obiegowego

Testy praktyczne wykazały, że w przypadku stosowania nakładek z filtrem powietrza obiegowego pożary w filtrach adsorpcyjnych – znanych z dużych instalacji przemysłowych – nie mogą wystąpić podczas obsługi szaf bezpieczeństwa, jeżeli nakładka z filtrem powietrza obiegowego w szafie bezpieczeństwa jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające o działaniu ciągłym. Jeżeli zastosowanie wentylacji technicznej nie jest możliwe, szafę bezpieczeństwa można eksploatować również bez wentylacji technicznej. W takim przypadku należy przeprowadzić podział na strefy.

Szafy bezpieczeństwa wg DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – istotne wymogi

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa

 • Minimalizacja ryzyka pożarowego związanego ze składowaniem substancji palnych i ochrona zawartości szafy w przypadku pożaru w obrębie znanego (skontrolowanego) okresu.
 • Minimalizacja oparów wydzielanych w otoczeniu pracy.
 • Powstrzymanie możliwych wycieków we wnętrzu szafy.
 • Po raz pierwszy uznano również istotną rolę strażaków w osiągnięciu celu ochrony. Norma wymaga zapewnienia personelowi wystarczającej ilości czasu na ewakuację z zagrożonego pomieszczenia, a strażakom – na dostanie się do wnętrza budynku, zanim powstanie niekontrolowany pożar spowodowany składowanymi substancjami palnymi.


Odporność na działanie ognia

 • Test w obrębie komory pożarowej, jako pojedyncza, wolnostojąca szafa.
 • Na całą szafę należy oddziaływać przy zastosowaniu jednakowych warunków cieplnych.
 • Wystawienie na działanie płomienia zgodnie z krzywą standardową temperatura-czas EN 1363-1 (5.1.1).
 • Pomiar wzrostu temperatury we wnętrzu szafy (13 miejsc pomiaru na powierzchniach i w powietrzu).
 • Szafa klasyfikowana następnie jako typ 15, 30, 60 lub 90.


Drzwi

 • Muszą zamykać się z każdej pozycji (czas zamknięcia maks. 20 sekund).
 • Wbudowane bezpieczniki muszą wyzwalać zablokowane drzwi w temperaturze od 50 °C (+0/-10 °C).


Wentylacja

 • Otwory wentylacyjne są obowiązkowe.
 • Przy temperaturze 70 °C (±10 °C) otwory muszą się automatycznie zamykać.


Półki i szuflady

 • Półki i szuflady muszą wytrzymać obciążenie określone przez producenta przez cały czas trwania pożaru.


Podłogowa wanna wychwytowa

 • Po pożarze podłogowa wanna wychwytowa musi nadal prawidłowo funkcjonować.
 • Kontrola wzrokowa (napełnić podłogową wannę wychwytową wodą).


Dostarczane informacje

 • Instrukcja obsługi wraz z danymi dot. maks. obciążenia półek lub szuflad szafy, poj. podłogowej wanny wychwytowej, zalecenia dot. kontroli i konserwacji, deklaracja zgodności producenta lub poświadczenie zgodności wydane przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą.


Oznakowanie i opisy

 • Wskazówka: po zakończeniu stosowania zawsze zamknąć drzwi.
 • Symbole ostrzegawcze „Caution: risk of fire“ („Uwaga: ryzyko pożaru“) i „Fire: open light and smoking forbidden“ („Pożar: zakaz palenia i używania otwartego ognia“) zgodnie z normą ISO 3864.
 • Zgodnie z DIN EN 14470-1 odporność na ogień podana w minutach.
 • Nazwa i/lub symbol producenta.
 • Nr modelu i rok konstrukcji.